ESG beleid

ESG beleid van HB RTS

ESG beleid

ESG Beleid HB RTS

De Raad van Bestuur van HB RTS erkent dat kwesties op het gebied van Milieu, Sociaal en Governance (ESG) een wezenlijk effect hebben op de prestaties van de onderneming en haar dochterondernemingen (HB RTS). Ons doel is ervoor te zorgen dat dergelijke kwesties op alle niveaus van de bedrijfsactiviteiten van HB RTS in overweging worden genomen en in overeenstemming zijn met internationale en nationale codes en beginselen.

Concreet wil de HB RTS Board dit als volgt bereiken:

 • Bijdragen tot de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling:

ESG

 • Ervoor zorgen dat onze visie en ESG-doelstellingen relevant zijn, worden begrepen en gecommuniceerd, en dat onze werknemers laten zien dat ze ermee in overeenstemming zijn.
 • Het identificeren van alle materiële ESG-risico's in de bedrijfsactiviteiten van HB RTS en haar dochterondernemingen en ervoor zorgen dat de risico's volledig worden overwogen en beheerd op een verantwoorde en ethische manier.
 • Ervoor zorgen dat belangrijke beslissingen pas worden genomen nadat alle materiële ESG-kwesties en -risico's volledig in overweging zijn genomen.
 • Doelstellingen bepalen voor milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden die zullen worden gerapporteerd, bewaakt, beoordeeld en bekendgemaakt aan onze werknemers en aandeelhouders.
 • Het hanteren van hoge normen voor bestuur en ethiek in ons zakelijk handelen.
 • Passende informatie, instructie en training te verschaffen en ervoor te zorgen dat dit beleid onder de aandacht wordt gebracht van alle personen die voor HB RTS en haar dochterondernemingen werkzaam zijn.
 • Samenwerken met onze klanten, leveranciers en zakenpartners om hen aan te moedigen de beginselen toe te passen of een soortgelijk beleid te voeren dat tot dezelfde resultaten leidt.
 • Ernaar streven benchmarkniveaus te bereiken in milieu-, sociale en bestuurs prestaties en deze thema's centraal stellen in wat wij doen.

Specifieke ESG verbintenissen

Milieu

 • Ons inzetten voor de bescherming van het milieu door de milieuvoetafdruk van onze activiteiten voortdurend te verkleinen en een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen.
 • Alle personeelsleden aan te moedigen de milieugevolgen van hun handelingen in aanmerking te nemen en te trachten de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is.
 • Voortdurend nagaan hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van HB RTS het milieu zou kunnen beïnvloeden en hoe het milieueffect van nieuwe bedrijfspraktijken kan worden beperkt.
 • In aanmerking nemen en bewaken van de belangrijkste milieumaatstaven die van belang zijn voor HB RTS, waaronder energieverbruik, percentage energie uit hernieuwbare bronnen, broeikasgasemissies, fysieke risico's, water- en afvalverbruik.
 • Het bereiken van netto nulemissies tegen 2050, in lijn met de Overeenkomst van Parijs en lokale wettelijke doelstellingen. We zullen werken aan de ontwikkeling van tussentijdse netto-nuldoelstellingen en reductieplannen.

Sociaal

 • Een cultuur van diversiteit aanmoedigen met de hoogste ethische normen waarin alle medewerkers worden gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Het bieden van gelijke kansen op werk, ontwikkeling en vooruitgang aan alle individuen, ongeacht hun ras, huidskleur, etniciteit, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.
 • Een nultolerantiebeleid voeren voor alle vormen van pesten en discriminatie, inclusief verbale, fysieke en seksuele intimidatie.
 • Bevordering van de inzet van HB RTS voor de bredere samenleving en de ontwikkeling van de gemeenschap
 • Naleving van het HB RTS-beleid inzake gezondheid en veiligheid om te zorgen voor een adequate beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico's, zodat incidenten op de werkplek of via de activiteiten van HB RTS voor onze werknemers en toeleveringsketen worden voorkomen.
 • Regelmatige rapportage over H&S-incidenten via maandelijkse bestuurs rapportage.

Governance

 • Naleving van de regelgeving en de leidende beginselen inzake de bescherming van de mensenrechten, de operationele gezondheid en veiligheid op het werk, het milieu en de bedrijfspraktijken in de rechtsgebieden waar wij actief zijn.
 • De relevante wet- en regelgeving vaststellen en ervoor zorgen dat alle activiteiten aan deze eisen voldoen en, waar mogelijk, op een milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd.
 • Zorgen voor passende risicobeperkende maatregelen en de aanschaf van relevante IT-software om het risico en de impact van inbreuken op de cyberbeveiliging tot een minimum te beperken.
 • Vaststelling van de hoogste normen, governance en ethiek in zakelijk gedrag en praktijk.
 • Handhaving van een opendeurbeleid voor het hoger management, zodat werknemers eventuele inbreuken op normen, beleidslijnen of waarden aan de orde kunnen stellen.
 • Ervoor zorgen dat de Raad van Bestuur toezicht houdt op alle ESG-aangelegenheden en belangrijke beslissingen door middel van regelmatige vergaderingen van de Raad waar ESG een agendapunt zal zijn.
 • Voortdurend nagaan hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van de Groep de bestaande governanceregels zou kunnen beïnvloeden en hoe governanceregels moeten worden gewijzigd om nieuwe bedrijfspraktijken in te passen.