ESG beleid

ESG beleid van HB RTS

ESG beleid

ESG Beleid HB RTS

De Raad van Bestuur van HB RTS erkent dat kwesties op het gebied van Milieu, Sociaal en Governance (ESG) een wezenlijk effect hebben op de prestaties van de onderneming en haar dochterondernemingen (HB RTS). Ons doel is ervoor te zorgen dat dergelijke kwesties op alle niveaus van de bedrijfsactiviteiten van HB RTS in overweging worden genomen en in overeenstemming zijn met internationale en nationale codes en beginselen.

Concreet wil de HB RTS Board dit als volgt bereiken:

 • Bijdragen tot de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling:ESG doelstellingen beleid HB RTS
 • Zorgen dat onze visie en ESG-doelstellingen relevant zijn, worden begrepen en gecommuniceerd, en dat onze werknemers laten zien dat ze ermee in overeenstemming zijn.
 • Alle materiële ESG-risico's in de bedrijfsactiviteiten van HB RTS en haar dochterondernemingen identificeren en ervoor zorgen dat de risico's volledig worden overwogen en beheerd op een verantwoorde en ethische manier.
 • Ervoor zorgen dat belangrijke beslissingen pas worden genomen nadat alle materiële ESG-kwesties en -risico's volledig in overweging zijn genomen.
 • Doelstellingen voor milieu-, sociale en bestuursaangelegenheden bepalen, bewaken, beoordelen en bekendmaken aan onze werknemers en aandeelhouders.
 • Hoge normen voor bestuur en ethiek in ons zakelijk handelen hanteren.
 • Passende informatie, instructie en training verschaffen en onder de aandacht brengen bij alle personen die voor HB RTS en haar dochterondernemingen werkzaam zijn.
 • Samenwerken met onze klanten, leveranciers en zakenpartners en hen aanmoedigen om de beginselen toe te passen of een soortgelijk beleid te voeren dat tot dezelfde resultaten leidt.
 • Ernaar streven om benchmark niveaus te bereiken in milieu-, sociale en bestuursprestaties en deze thema's centraal te stellen in wat wij doen.

Specifieke ESG verbintenissen

Milieu

 • ​​Ons inzetten voor de bescherming van het milieu door de milieuvoetafdruk van onze activiteiten voortdurend te verkleinen en een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen.
 • Alle personeelsleden aanmoedigen om de milieugevolgen van hun handelingen in aanmerking te nemen en te trachten om de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is.
 • Voortdurend nagaan hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van HB RTS het milieu zou kunnen beïnvloeden en hoe het milieueffect van nieuwe bedrijfspraktijken kan worden beperkt.
 • In aanmerking nemen en bewaken van de belangrijkste milieumaatstaven die van belang zijn voor HB RTS, waaronder energieverbruik, percentage energie uit hernieuwbare bronnen, broeikasgasemissies, fysieke risico's, water- en afvalverbruik.

Sociaal

 • Aanmoedigen van een cultuur van diversiteit met de hoogste ethische normen, eerbiedigen van de mensenrechten, bevorderen van gendergelijkheid en systematisch optreden tegen incidenten en grieven.
 • Streven naar een cultuur waarin alle werknemers worden gewaardeerd en gerespecteerd.
 • Bevorderen van de inzet van HB RTS voor de bredere samenleving en de ontwikkeling van de gemeenschap.
 • Naleven van het HB RTS-beleid inzake gezondheid en veiligheid om te zorgen voor een adequate beheersing van gezondheids- en veiligheidsrisico's, zodat incidenten op de werkplek of via de activiteiten van HB RTS voor onze werknemers en toeleveringsketen worden voorkomen.
 • Regelmatig rapporteren over HS-incidenten in de maandelijkse bestuursrapportage.

Governance

 • Naleven van de regelgeving en de leidende beginselen inzake de bescherming van de mensenrechten, de operationele gezondheid en veiligheid op het werk, het milieu en de bedrijfspraktijken in de rechtsgebieden waar wij actief zijn.
 • Vaststellen van de relevante wet- en regelgeving en ervoor zorgen dat alle activiteiten aan deze eisen voldoen en, waar mogelijk, op een milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd.
 • Zorgen voor passende risicobeperkende maatregelen en de aanschaf van relevante IT- software om het risico en de impact van inbreuken op de cyberbeveiliging tot een minimum te beperken.
 • Vaststellen van de hoogste normen, bestuur en ethiek in zakelijk gedrag en praktijk.
 • Handhaven van een opendeurbeleid voor het hoger management, zodat werknemers eventuele inbreuken op normen, beleidslijnen of waarden aan de orde kunnen stellen.
 • Ervoor zorgen dat de Raad van Bestuur toezicht houdt op alle ESG-aangelegenheden en belangrijke beslissingen middels regelmatige vergaderingen van de Raad waar ESG een agendapunt zal zijn.
 • Voortdurend nagaan hoe de evolutie van de bedrijfspraktijken van HB RTS de bestaande bestuursregels zou kunnen beïnvloeden en hoe bestuursregels moeten worden gewijzigd om nieuwe bedrijfspraktijken in te passen.